Utdanninger

Sexologi – videreutdanning ved Universitetet i Agder. Et to-års deltidsstudie som gir 60 studiepoeng. Søkere må ha minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning innen relevante fagområder, samt minst ett års yrkeserfaring etter avslutning av den utdanningen som er grunnlag for søknaden. Søker med annen utdanning kan tas inn etter individuell vurdering. Undervisningen er organisert med til sammen 10 ukesamlinger og med arbeid i basisgrupper ca. en dag per uke og fire eksamener. Etter endt utdanning kan en søke om autorisasjon gjennom NACS (Nordic Association for Clinical Sexology).

Sexologi og funksjonshemming ved Høgskolen i Akershus er et deltidsstudium over to semestre som gir 15 studiepoeng. Opptakskrav er 3-årig helsefaglig, sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, men søkere over 25 år kan vurderes på grunnlag av realkompetanse. Søkere med relevant praksis etter grunnutdanning (minimum to år) vil bli prioritert. Undervisningen omfatter tre samlinger á inntil fire dager. I tillegg legges det opp til nettstøttet undervisning/veiledning mellom samlingene.

Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn er en videreutdanning over to semestre (30 studiepoeng) ved Høgskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. Opptakskrav er bestått bachelorgrad og to års relevant praksis etter endt utdanning. Studiet vil bli organisert som klasseundervisning, med vekt på forelesninger og gruppearbeid.

Videreutdanning rettet mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk er en videreutdanning over 4 semestre (60 studiepoeng) ved Høgskolen i Nesna, avdeling for pedagogikk og sykepleie. Opptakskrav er fullført bachelor. Studiet er organisert i 3 samlinger a 5 dager hvert semester. Det benyttes forelesning, workshops, gruppearbeid, veiledning, drama og refleksjonslogg. Til hvert semester leveres et omfattende essay. 

Ved Universitetet i Bergen inngår sexologi som et 1,5 studiepoengs kurs under profesjonsstudiet i psykologi. For å ta dette kurset kreves årsstudiet i psykologi (60 studiepoeng).

Universitetet i Tromsø tilbyr kurs i sexologi som del av psykologistudiet. Kurset gir 10 studiepoeng. Videre tilbyr universitetet kurset Sexologi og seksuell helse (10 studiepoeng) som kan tas som enkeltemne – mastergradsnivå, 1, 2 eller 3. semester.